• +050 35 68 97
 • schooldeooievaar@damme.be

AFWEZIGHEDEN

AFWEZIGHEDEN

AFWEZIGHEDEN

Bij elke afwezigheid bezorgen de ouders aan de klasleerkracht een ondertekende verklaring of een medisch attest.

De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

Bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende schooldagen is een medisch attest verplicht voor kinderen ouder dan 6 jaar


Kleuters zijn nog niet leerplichtig en moeten dus niet elke dag of de hele dag naar school. 
Toch is het voor kleuters heel belangrijk dat ze zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de activiteiten op school. Voor kleuters die afwezig zijn is strikt genomen geen doktersbriefje of verantwoording nodig. Toch is het belangrijk om de school op de hoogte te brengen als je kleuter afwezig is.

Voor kinderen die op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs willen instappen, bekijkt de school of ze het jaar ervoor minstens 220 halve dagen aanwezig waren in 
een Nederlandstalige kleuterschool. Is dat niet het geval, dan neemt de klassenraad van 
de lagere school een beslissing. Ofwel mag het kind toch instappen in het 
gewoon lager onderwijs, ofwel moet het nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven.

Kinderen die een jaar langer in het kleuteronderwijs blijven, moeten wel 
elke schooldag aanwezig zijn. De leerplicht begint immers op 6 jaar.

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar. 


Verschil tussen gewettigd en ongewettigd afwezig

De gewettigde afwezigheden zijn:

Gewettigde afwezigheid wegens ziekte:

 • Tot en met 3 opeenvolgende schooldagen is een verklaring van de ouders vereist.
  opgelet
  : Indien al viermaal (in hetzelfde schooljaar) afwezig geweest wegens ziekte 
  met briefje van de ouders, is een doktersattest verplicht. (dus ook voor 1 dag)
 • Voor meer dan 3 opeenvolgende schooldagen is een medisch attest uitgereikt door 
  de arts vereist. 

Afwezigheden van rechtswege gewettigd

 • Een briefje van de ouders of een officieel document wordt gevraagd. 
  (We spreken hier over: het bijwonen van een familieraad; het bijwonen van een begrafenis-of huwelijksplechtigheid; oproeping jeugdrechtbank; maatregelen i.k.v. bijzondere jeugdzorg; onbereikbaarheid school door overmacht; feestdagen inherent aan 
  erkende levensbeschouwelijke overtuiging; …) 

Afwezigheden mits toestemming van de directeur

 • rouwperiode of begrafenis in buitenland of culturele/sportmanifestaties 
  (maximum 10 halve schooldagen)
 • uitzonderlijke persoonlijke redenen (max 4 halve schooldagen)
 • uitzonderlijke omstandigheden bij trekkende bevolking.

Alle andere afwezigheden zijn ‘problematische’ afwezigheden.

Hierbij zal de school i.s.m. het C.L.B. een begeleidingsdossier opstellen.

Gevolgen van onwettige afwezigheid kunnen zijn:

 • De leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en voor de toelagen van 
  de school
 • De leerling krijgt geen getuigschrift basisonderwijs in het zesde leerjaar
 • De ouders verliezen de schooltoelage.